top of page

ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент" підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" розроблена на базі стандарту вищої освіти затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2020р. № 1292. відповідно до закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 25.06.2020р. № 519, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266; Класифікатора професій: ДК 003:2010 (на заміну ДК 03:2005) від 28.07.2010р. № 327. 

 

Розроблено робочою групою у складі:

Гарант  освітньо-професійної програми – Кузнецов Валерій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної теплофізики і суднових паро-виробних установок;

Члени робочої групи :

_Енергетичний менеджмент_ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти

ПЕРЕДМОВА

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів

ЗМІСТ

Рецензії - відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1.Управління ЖКХ;

2. Облтеплоенерго;

3. Миколаївський морський торгівельний порт

 

Освітня програма з 2022 року.

 • Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

 • Ступень вищої освіти

 • Галузь знань

 • Спеціальність

 • Офіційна назва освітньої програми

 • Форми навчання

 • Освітня кваліфікація

 • Кваліфікація в дипломі

 • Тип диплому та обсяг освітньої програми

 • Наявність акредитації

 • Цикл/рівень

 • Передумови

 • Мова(и) викладання

 • Термін дії освітньої програми

 • Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

1. Загальна інформація

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. Назва підрозділу: Машинобудівний навчально-науковий інститут (МННІ) Навчально-науковий центр морської інфраструктури

Магістр

14 Електрична інженерія

 

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент (Energy management)

Обмеження відсутні

Магістр з теплоенергетики

 

 

Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність – 144 Теплоенергетика. Освітньо-професійна програма – Енергетичний менеджмент

 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяців.

 

Акредитаційна комісія МОН. Україна. Сертифікат – НД-№1588192. Термін дії – 01.07.2025

НРК України –7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF- LLL – 7 рівень

Наявність ступеня бакалавра, ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Українська мова. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

01.07.2025

 

 

https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/OPP_144_Mag_Energomenedzhment.pdf

1.  Профіль освітньої програми зі спеціальності 144 Теплоенергетика (за спеціалізацією " ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ")

Профіль освітньої програми

2. Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних самостійно проводити проектування, аналіз ефективності та поліпшення показників теплоенергетичних пристроїв та систем, застосовувати сучасні енергоефективні і екологічно безпечні технології. Сформувати навички дослідників для подальшого навчання в аспірантурі.

МЕТА

3. Характеристика освітньої програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Предметна область

14 Електрична інженерія, 144 Теплоенергетика, Енергетичний менеджмент

 

 

 

 • Орієнтація освітньої програми

 • Основний фокус освітньої програми

 • Особливості програми

Об’єкти вивчення та діяльності: теплоенергетичне обладнання теплових, атомних електростанцій та промислових підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; теплота масообміні апарати; тепло-насосні та холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; системи регулювання та автоматизації тепло-енергетичних об'єктів; інженерні системи забезпечення клімату. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні та практичні знання математичного апарату, теорій гідрогазодинаміки, тепломасообміну, технічної термодинаміки, технічної механіки та конструкційних матеріалів, комп’ютерних технологій.

Методи, методики та технології: одержання, передачі, ефективного та екологічного використання енергії; технології проектування, експлуатації, контролю, моніторингу енергетичного обладнання, дослідження процесів в теплоенергетичному устаткуванні; методи фізичного та математичного моделювання та обробки даних; методики розрахунку та проектування енергетичного обладнання на основі комп’ютерних технологій. Інструменти та обладнання: основне і допоміжне устаткування, засоби проектування теплоенергетичного обладнання, автоматизації та керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного забезпечення виробничих процесів.

 

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців з навичками науковця, які мають володіти: сучасними методами та засобами енергоаудиту енергетичних об’єктів, впровадження системи енергоменеджменту, аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації електротехнічних систем електропостачання та електроспоживання; методологією наукових досліджень електроенергетичних та електротехнічних об’єктів

 

Вища освіта в галузі теплоенергетика

Ключові слова: енергетика, теплота, менеджмент.

Програма акцентована на проведені науково-технічних досліджень в чорноморському та азовському регіонах для розв’язання проблем енерго- та ресурсозбереження в умовах морської інфраструктури, забезпечення енергією технологічних процесів збалансованого природокористування при морегосподарчої діяльності та видобуванні корисних копалин на шельфі. Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується складом наукових керівників та консультантів, доробком наукових результатів за дослідженнями проблем суднової, транспортної та стаціонарної теплоенергетики, розвиненою співпрацею в наукові і освітній сферах, наявністю спеціалізованих дослідних лабораторій та сучасного обладнання. Фахівці, що залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у провідних установах академій наук та університетах, науково-виробничих комплексах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 • Придатність до працевлаштування

 • Подальше навчання

 

Рекомендовані професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійні програми за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», надано у додатку А.

 

 

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

 5. Викладання та оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Викладання та навчання

 • Оцінювання

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та професійних компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем енерго- та ресурсозбереження в умовах морської інфраструктури.

 

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами.

 

Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних занять, та лабораторних робіт.

 

Передбачено на основі підручників та конспектів, консультації з викладачем групові і індивідуальні заняття, самостійна робота над завданнями.

 

Під час останнього семестру навчання забезпечується наукове стажування та виконання кваліфікаційної роботи

 

 

 

Проміжний контроль у формі атестацій і семестрового звіту відповідно до індивідуального плану.

 

Державна атестація у формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та професійної підготовки. Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.

 

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях. Мульті-медійна презентація результатів дослідження на науковому семінарі.

Прилюдний захист кваліфікаційної роботи.

  6. Програмні компетентності

 • Інтегральна компетентність

 • Загальні компетентності (ЗК)

 • Спеціальні компетентності (СК)

 

ІК1.Здатність розв’язувати складні задачі і актуальні завдання у теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

 

 

 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність діяти соціально відповидально та свідомо

СК1. Здатність застосовувати та удосконалювати математичні та комп’ютерні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне програмне забезпечення для розв'язання складних інженерних задач в теплоенергетиці.

СК2. Здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для розв’язання складних задач і проблем теплоенергетики.

СК3. Здатність застосовувати релевантні математичні методи для розв'язання складних задач в теплоенергетиці.

СК4. Здатність управляти робочими процесами та приймати ефективні рішення у сфері теплоенергетики, беручи до уваги соціальні, економічні, комерційні, правові, та екологічні аспекти.

СК5. Здатність розробляти, реалізовувати, впроваджувати і супроводжувати проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, яка вирішується, включаючи етапи проектування виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації теплоенергетичного обладнання.

СК6. Здатність приймати рішення щодо матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетиці з урахуванням їх властивостей та характеристик.

СК7. Здатність здійснювати інноваційну діяльність в теплоенергетиці. Компетентності визначені ОП

СК8. Здатність виявляти напрями підвищення ефективності управління енергетичними і матеріальними ресурсами на об’єктах морської інфраструктури.

СК9. Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати енергетичні проекти з урахуванням всіх аспектів розташування на морському шельфі.

СК10. Здатність забезпечувати управління енергетичними проектами експлуатації теплоенергетичного обладнання на об’єктах морської інфраструктури.

   7. Програмні результати навчання

Програмні результати навчання (програмні знання, уміння) (ПРН) Визначені стандартом вищої освіти спеціальності

ПРН1. Аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до обраного напряму теплоенергетики.

ПРН2. Аналізувати і обирати ефективні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи розв’язання складних задач теплоенергетики.

ПРН3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень та ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти.

ПРН4. Відшуковувати необхідну інформацію з різних джерел, оцінювати, обробляти та аналізувати цю інформацію.

ПРН5. Розробляти і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів та процесів теплоенергетики, перевіряти адекватність моделей, порівнювати результати моделювання з іншими даними та оцінювати їх точність і надійність.

ПРН6. Приймати ефективні рішення, використовуючи сучасні методи та інструменти порівняння альтернатив, оцінювання ризиків та прогнозування.

ПРН7. Знати, розуміти і застосовувати у практичній діяльності ключові концепції, сучасні знання та кращі практики в теплоенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії.

ПРН8. Обґрунтовувати вибір та застосовування матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів з урахуванням їх характеристик і властивостей, вимог до кінцевого продукту, а також нетехнічних аспектів.

ПРН9. Вільно спілкуватися державною мовою з професійних питань, обговорювати результати виробничої, наукової та інноваційної діяльності з фахівцями та нефахівцями.

ПРН10. Розуміти стратегію і цілі підприємства (установи) з урахуванням забезпечення позитивного внеску до розвитку суспільства і держави, створення і впровадження інноваційних технологій, розвитку персоналу.

ПРН11. Оцінювати і забезпечувати якість об’єктів і процесів теплоенергетики.

ПРН12. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

ПРН13. Знати основні положення вітчизняного і міжнародного законодавства і практик міжнародної діяльності у сфері теплоенергетики.

ПРН14. Планувати і реалізовувати заходи з підвищення енергоефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням наявних обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетиці, оцінювати ефективність таких заходів.

ПРН15. Розуміння професійних і етичних стандартів діяльності, застосування їх під час діяльності у сфері теплоенергетики.

ПРН16. Аналізувати і оцінювати проблеми теплоенергетики, пов’язані із розвитком нових технологій, науки, суспільства та економіки.

ПРН17. Ефективно співпрацювати з колегами, беручі відповідальність за певний напрям і свій внесок до спільних результатів діяльності, а також власний розвиток і розвиток колективу

Програмні результати визначені ОП

ПРН18 Розуміння основних аспектів впровадження та супроводження проектів при інноваційної діяльності в портах і на об’єктах морської інфраструктури.

ПРН19 Практичні навички застосовування норм виробництва, транспортування, розподілу і використання енергетичних і матеріальних ресурсів в умовах морського шельфу.

ПРН20 Здатність розуміння концепцій енергозабезпечення розвитку господарчої діяльності в басейнах Чорного та Азовського морів.

ПРН21 Уміти будувати відповідні математичні моделі та моделі функціонування енергетичних систем об’єктів морської інфраструктури, відповідних явищ і процесів, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння явищ предметної області

  8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

 • Кадрове забезпечення

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Кадрове забезпечення  освітньої програми складається з професорсько-викладацького складу навчально-наукового центру «Морської інфраструктури».

 

До викладання окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький склад кафедр навчально-наукового гуманітарного інституту, машинобудівного навчально-наукового інституту, факультету морського права, навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, факультету екологічної та технічної безпеки, факультету економіки моря, навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами та кораблебудівного навчально-наукового інституту.

 

Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь фахівців практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний зв'язок теоретичної та практичної підготовки.

 

Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами провадження освітньої діяльності закладів освіти.

 

 

 

 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. В НУК є 4 локальні комп’ютерні мережі і 12 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.

 

Для проведення досліджень наявні галузеві та інші спеціалізовані науково-дослідні і навчально-наукові лабораторії кафедри системотехніки морської інфра-структури і енергетичного менеджменту та науково-дослідна база спеціалізованого  Центру прикладних досліджень в енергетиці.

 

 

Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення (Rhinoceros, Maxsurf, Aveva Marine, FORAN, SolidWorks, FlowVision)та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі.

 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua. містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в НУК користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової програми викладені на освітньому порталі сайт факультету СМІ та кафедри СМІ і ЕМ «Навчальні ресурси»: http://learn.nuos.nuos.edu.ua.

 

Фонд наукової бібліотеки НУК містить понад 768845 примірників друкованих видань (400000 в активному використанні); понад 380000 примірників підручників; більш 94000 примірників наукової літератури; понад 500 примірників періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 12000 примірників. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет.

 

Усі ресурси бібліотеки доступні через сайту університету: http://lib.nuos.edu.ua/ Вільний доступ через сайт НУК до баз даних періодичних фахових наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується: – участю бібліотеки університету у консорціумі ElibUkr. «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України», що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України.

 

Учасникам консорціуму ElibUkr надається доступ до БД електронних журналів, електронних книг – найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки);– входженням бібліотеки університету в асоціацію "ІнформатіоКонсорціум", який пропонує тестові (тріал) доступи для ознайомлення з новими можливостями відомих інформаційних електронних провайдерів та до нових ресурсів. В рамках нового консорційму  E-Verum в 2016 р. бібліотека НУК приєдналася до проекту "ТОРНАДО" (ТОМСОН РЕЙТЕР ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ).

 

Мета проекту: Розбудова національних наукометричних інструментів промоції та оцінки наукової продуктивності українських вчених як елемент національної стратегії переходу від економіки ресурсів до економіки знань (у співпраці з компанією Thomson Reuters). Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів.

 

Таким чином, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. В рамках проекту «ТОРНАДО» було отрамано тріал-доступ до таких баз даних та он-лайн утиліт:  Web of Science Core Collection: - Science Citation Index Expanded (1970-2016); - Social Science Citation Index (1970-2016); - Arts and Humanities Citation Index (1975-2016); - Conference Proceedings Citation Index (1990-2016); - Book Citation Index (2003-2016);  Russian Science Citation Index (2002-2016);  SciELO Citation Index (1980-2016);  Emerging Sources Citation Index (2015-2016);  Korean Journal Index (1980-2016);  Chinese Science Citation Database (1989-2016);  Journal Citation Reports (2004-2014);  Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016); Medline® (1950-2016).

 

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайту університету: http://www.nuos.edu.ua.

 9. Академічна мобільність

 

 • Національна кредитна мобільність

 • Міжнародна кредитна мобільність

 • Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Національна кредитна мобільність студентів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, у т.ч. навчання, стажування, проходження навчальної і виробничої практик, проведення наукових досліджень, викладання та підвищення кваліфікації організовується на підставі партнерських угод про співробітництво Університету з університетами України відповідно до Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету кораблебудування.

 

 

 

 

Міжнародне освітнє та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями базується на довгострокових угодах про співробітництво в освітянській, науково-технічній та культурних сферах з іноземними закладами освіти, підприємствами та установами. В межах цих угод проводиться академічний обмін

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти

 10.  Форми атестації здобувачів вищої освіти

 

 • Форми атестації

 • Вимоги до кваліфікаційної роботи

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи

 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання енергоеф-ективності у промисловості і комунальній сферах, що характеризується комплексністю та індивідуальністю умов енергетичного менеджменту об’єкту, із застосуванням теорій та методів теплоенергетики.

 

Кваліфікаційна робота має демонструвати набуття інтегральної компетентності, визначеною цією програмою.

 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Інші вимоги мають бути визначені та легітимізовані у відповідних документах закладу вищої освіти.

 

  11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 • Наявність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована система управління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

 

Впроваджена система сертифікована з 2015 року компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» і підлягає щорічному аудиту.

 

Сферою сертифікації внутрішньої системи забезпечення якості є: надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічних розробок, готових до подальшого впровадження та виробництва.

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми;

 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою;

 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти, інші процедури і заходи.

Перелік компонент освітньої програми

2.  ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми.

2.2 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми.

Рисунок1 – Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

Структурно-логічна схема вивчення компонент освітньо-професійної програми представлена на рис.1. Компоненти освітньої програми (за виключенням наукового стажування та кваліфікаційної атестації) вивчаються паралельно (протягом першого/другого семестрів та служать підготовці фахівців із енергетичного менеджменту, здатних самостійно розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми в процесі професійної діяльності. Професійна підготовка завершується науковим стажуванням та кваліфікаційною атестацією (виконанням і захистом кваліфікаційної магістерської роботи, третій семестр) і продовжується протягом всього життя.

 3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АТЕСТАЦІЯ

Атестація випускників освітньої програми «Енергетичний менеджмент» спеціальності 144 Теплоенергетика проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з теплоенергетики.

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
4. Матриця відповідності програмних компетентностей.
Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН).
Додаток А. Працевлаштування випускників

Додаток A

Працевлаштування випускників

Додаток А.
bottom of page